Setkání s

MUDr. Soňou Pekovou, Ph.D. a

Prof. MUDr. Janem Žaloudíkem

 

neděle 3.10.2021 – 17:00
Adalbertinum hradec králové a on-line

Setkání s

MUDr. Soňou Pekovou, Ph.D. a

Prof. MUDr. Janem Žaloudíkem

neděle 3.10.2021 – 17:00
Adalbertinum hradec králové a on-line

Účastníci setkání

Program tiskové konference:

  • 17:00 – Úvodní slovo pořadatele
  • 17:10 – Diskuze “Nejen o Covidu”
  • 17:45 – Prostor na dotazy
  • 18:30 – Konec diskuze
  • 18:45 – Vyhlášení výsledků referend

MUDr. Soňa Peková, Ph.D.

Kandidátka – Středočeský kraj

Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová

1. místopředsedkyně

Přijeďte osobně na setkání do Hradce Králové

Úplně nejradši vás uvidíme v královehradeckém Adalbertinu. Osobní kontakt, atmosféra a diskuze je podle nás tou nejlepší možností jak rozvíjet a posouvat naši společnost. Na místě nic neplatíte, vstup je zdarma. Začátek setkání je připraven na 17:00, pokud to nestihnete v čas, nic se neděje i tak vás rádi uvidíme.

Vstup do on-line místnosti (možnost pokládat dotazy)

Pokud kliknete na tuto dlaždici, budete přesměrování do on-line místnosti, ve které bude v neděli 3.10.2021 streamováno setkání. V této místnosti bude možné klást dotazy účastníkům. Místnost má omezenou kapacitu 100 lidí. Stačí do ní vstoupit až v neděli v 17:00. Odkaz naleznete také v neděli na hlavní straně našich stránek.

Máte dotaz? Položte jej dopředu na msrk.cz

Pokud chcete položit dotaz dopředu. Není nic jednoduššího, než využít naši diskuzní platformu MSRK.cz, kterou jsme pro vás připravili. Zaregistrujte se pod fiktivním profilem (mail i přezdívka) a položte nám dotaz. Současně se můžete zúčastnit našich mini-referend. Vyzkoušíte si tak, jaké to bude, až o našem státě budeme rozhodovat.

Co chceme udělat?

ZÁSADNÍ POLITICKÉ PRINCIPY

Švýcarsko má HDP na jednoho obyvatele 4x
vyšší než Česká republika, jejich měsíční mzda se pohybuje přes 6 500 franků (zhruba 150 000 korun). Občané České republiky jsou také chytří, pracovití a inteligentní lidé, ale doplácejí na poli­ tický systém České republiky, který je chybně na­ stavený.

Ve srovnání se Švýcarskem nám chybí povinnost schválení ústavy lidem v referendu, povinnost státu hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, ústavní stropy DPH a přímých daní, referendum, pravomoc lidu vetovat zákony, povinnost politiků předkládat občanům ke schválení důležité mezi­ národní smlouvy, princip subsidiarity a mnoho dalších.

ÚSTAVA SCHVÁLENÁ V REFERENDU

Švýcarský filozof J. J. Rousseau vyslovil myš­ lenku společenské smlouvy. Ti, kteří vládnou, by měli vládnout se souhlasem těch, kterým je vlád­nuto. Švýcaři toto naplňují beze zbytku. Lid schva­luje a mění dle potřeby ústavu, politici dle pravidel stanovených ústavou vládnou. V případě nutnosti může lid přijatý pochybný zákon zrušit.

U nás si politici ústavu napsali a schválili sami. Po­ litici si dělají, co chtějí a občanovi je dovoleno je­diné: házet lístek do volební urny. Platí slova amerického spisovatele a filozofa Herberta Mar­cuseho: „…svobodná volba otrokářů nezruší ani otrokáře ani otroky.“ Pojďme prolomit tento zača­rovaný kruh cestou ke skutečným změnám.

DECENTRALIZOVANÝ STÁT

Švýcarsko je vyhlášeno svou politickou sta­bilitou. Za ní stojí uspořádání státu. Švýcarsko není jedním centralizovaným státem, je federací 26 „ministátů“ zvaných kantony.

Federální vláda je limitovaná. Je uplatňován prin­cip subsidiarity (nic, co je možné politicky vykonat na nižší úrovni, nesmí být přenášeno na vyšší úro­veň), ministerstev je pouze sedm, parlament je poloprofesionální (většina členů parlamentu je za­ městnána pouze na částečný úvazek), Švýcarsko nemá prezidenta (hlavou státu je sedmičlenná vláda), 21 % občanů žijících v nejmenších kanto­nech drží nadpoloviční většinu senátu a může za­ blokovat přijetí zákona.

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Švýcarská ústava uvádí několik základních principů, jak má být hospodářství státu řízeno.

Naše ústava jakékoli hospodářské principy igno­ruje. Hospodářství je tak v průběhu času řízeno zcela protichůdně podle toho, zda vládne levice či pravice. To mu brání ve stabilitě a růstu.

Díky federativnímu uspořádání státu existuje ve Švýcarsku daňová konkurence (systém přirozeně snižující daně), platí povinnost hospodařit s vyrov­naným rozpočtem, udržovat hospodářskou svo­bodu, DPH má ústavní strop 7,7 %, pravomoc státu vybírat daně je časově omezena (musí být lidem pravidelně prodlužována) a mnoho dalšího.

OZBROJENÁ NEUTRALITA A NEČLENSTVÍ V NATO

Švýcaři již po staletí spoléhají jen sami na sebe. Nejsou členy NATO, ale mají brannou povinnost a 3. nejvyšší míru vlastnictví zbraní na světě. V pří­padě potřeby mají k dispozici přes milion vycviče­ných vojáků (my jich máme k dispozici jen 25 000).

Švýcarsko deklaruje ozbrojenou neutralitu: cílem je nebýt nikomu soupeřem a zároveň nedat svou kůži zadarmo. Díky tomu zabránili na svém území hned dvěma světovým válkám. Zároveň se nene­chají armádou vydírat. Na obranu dávají jen 0,7 % HDP (my dáváme 1,2 %). V referendu v roce 2014 odmítli předraženou vojenskou techniku, a tím zrušili záměr vlády nakoupit 22 Gripenů.

VOLNÝ OBCHOD A NEČLENSTVÍ V EU

Svoboda obchodu je nezbytnou součástí
prosperujícího hospodářství. Asi žádný stát nedis­ponuje veškerými zdroji a výrobou. Švýcaři bližší vztahy s EU odmítli 2x v referendu. Volný obchod s EU však mají zajištěn prostřednictvím bilaterál­ních smluv na míru. Za volný obchod platí ročně 130 mil. franků (3,25 mld. korun), ale nedotýká se jich tolik absurdních regulací.

Naše země vstoupila do EU na základě zmanipulo­vaného referenda, kdy vláda dala 200 mil. korun na informační kampaň, která občany informovala pouze o výhodách členství v EU. Nevýhody byly zamlčeny. Ve Švýcarsku by takto neobjektivní refe­rendum zrušil federální soud.

NEUTRALITA A NEZÁVISLOST

Švýcarsko je neutrální od Vídeňského kongresu roku 1815, kde si Švýcaři toto postavení mu­ seli vyjednat. Neutralitu Švýcaři hodnotí jako největší přednost Švýcarska. Neutralita a nezávi­slost však nejsou nepsanou tradicí. Jsou nařízeny přímo ústavou, která vládě a parlamentu dává po­ vinnost je zajišťovat.

V Evropě dnes deklaruje neutralitu šest zemí.
V rámci zajišťování nezávislosti se v minulosti Švý­carsko dostalo pod palbu kritiky ze strany mezi­ národního společenství. V rámci ochrany zemědělského sektoru i tak ve Švýcarsku platí pro některé druhy zeleniny, masa a mléčných výrobků dovozní cla vyšší než 100 %.

JUSTICE

Kvalita justice zásadním způsobem ovliv­ňuje celé hospodářství. Zatímco Švýcarsko obsa­zuje ve světovém hodnocení justice horní příčky, ČR dosahuje jen „šedého“ průměru. S polovičním množstvím soudců na 1 000 obyvatel je švýcarská justice efektivnější než ta naše.

Švýcarsko nemá ústavní soud, soudci jsou voleni buď kantonálním parlamentem nebo přímo lidem na období čtyř až šesti let a musí se zodpovídat za výsledky své práce ve volbách (u nás jsou soudci jmenováni prezidentem na časově neomezené období), vykonávat činnost mohou do věku 68 let (u nás do 70 let), nejvyšší státní zástupce je volen celým parlamentem na funkční období čtyř let
(u nás je jmenován vládou na dobu časově neurči­ tou) a mnoho dalšího.

STABILNÍ MĚNA, MINIMÁLNÍ INFLACE A ZLATÉ REZERVY

Švýcarský frank byl poslední měnou na světě, která přestala být kryta zlatem (do roku 1999, min. ze 40 % hodnoty) a zřejmě bude i první měnou, která opět kryta zlatem bude. Tyto inici­ativy již probíhají.

Dle švýcarské ústavy je cílem národní banky mě­ nová politika sloužící obecným zájmům země a 2⁄3 jejího zisku jsou přidělovány kantonům. Dle naší ústavy je hlavním cílem cenová stabilita. Inflace u nás je však oproti Švýcarsku dlouhodobě čtyřná­sobná. Hodnota franku oproti americkému dolaru vzrostla za posledních 50 let o 300 %. Ačkoli je Švýcarsko rozlohou až 132. na světě, má 7. nej­ větší zásoby zlata, 1 040 tun (ČR 9,5 tuny).

IMIGRACE POD ABSOLUTNÍ KONTROLOU STÁTU

Zatímco 6,5 milionů Švýcarů dnes umožňuje v je­ jich zemi žít 2 milionům cizinců, do imigrace si ne­ nechají mluvit. Švýcarská ústava stanovuje, že nesmí být přijaty žádné mezinárodní smlouvy, které by jejich rozhodování o imigraci omezovaly.

Švýcaři se nebojí jít proti proudu, dbají na pre­venci a problematické menšiny drží pod kontro­lou. I přes kritiku mezinárodního společenství zakázali ve své zemi výstavbu minaretů a nošení burek. V afrických médiích platí protiimigrační kampaně „Nejezděte do Švýcarska“. 70 % cizinců páchajících kriminalitu deportují. Do roku 1992 švýcarské ženy dokonce ztrácely občanství, pokud si vzaly cizince.

Co chceme udělat?

ZÁSADNÍ POLITICKÉ PRINCIPY

Švýcarsko má HDP na jednoho obyvatele 4x
vyšší než Česká republika, jejich měsíční mzda se pohybuje přes 6 500 franků (zhruba 150 000 korun). Občané České republiky jsou také chytří, pracovití a inteligentní lidé, ale doplácejí na poli­ tický systém České republiky, který je chybně na­ stavený.

Ve srovnání se Švýcarskem nám chybí povinnost schválení ústavy lidem v referendu, povinnost státu hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, ústavní stropy DPH a přímých daní, referendum, pravomoc lidu vetovat zákony, povinnost politiků předkládat občanům ke schválení důležité mezi­ národní smlouvy, princip subsidiarity a mnoho dalších.

ÚSTAVA SCHVÁLENÁ V REFERENDU

Švýcarský filozof J. J. Rousseau vyslovil myš­ lenku společenské smlouvy. Ti, kteří vládnou, by měli vládnout se souhlasem těch, kterým je vlád­nuto. Švýcaři toto naplňují beze zbytku. Lid schva­luje a mění dle potřeby ústavu, politici dle pravidel stanovených ústavou vládnou. V případě nutnosti může lid přijatý pochybný zákon zrušit.

U nás si politici ústavu napsali a schválili sami. Po­ litici si dělají, co chtějí a občanovi je dovoleno je­diné: házet lístek do volební urny. Platí slova amerického spisovatele a filozofa Herberta Mar­cuseho: „…svobodná volba otrokářů nezruší ani otrokáře ani otroky.“ Pojďme prolomit tento zača­rovaný kruh cestou ke skutečným změnám.

DECENTRALIZOVANÝ STÁT

Švýcarsko je vyhlášeno svou politickou sta­bilitou. Za ní stojí uspořádání státu. Švýcarsko není jedním centralizovaným státem, je federací 26 „ministátů“ zvaných kantony.

Federální vláda je limitovaná. Je uplatňován prin­cip subsidiarity (nic, co je možné politicky vykonat na nižší úrovni, nesmí být přenášeno na vyšší úro­veň), ministerstev je pouze sedm, parlament je poloprofesionální (většina členů parlamentu je za­ městnána pouze na částečný úvazek), Švýcarsko nemá prezidenta (hlavou státu je sedmičlenná vláda), 21 % občanů žijících v nejmenších kanto­nech drží nadpoloviční většinu senátu a může za­ blokovat přijetí zákona.

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Švýcarská ústava uvádí několik základních principů, jak má být hospodářství státu řízeno.

Naše ústava jakékoli hospodářské principy igno­ruje. Hospodářství je tak v průběhu času řízeno zcela protichůdně podle toho, zda vládne levice či pravice. To mu brání ve stabilitě a růstu.

Díky federativnímu uspořádání státu existuje ve Švýcarsku daňová konkurence (systém přirozeně snižující daně), platí povinnost hospodařit s vyrov­naným rozpočtem, udržovat hospodářskou svo­bodu, DPH má ústavní strop 7,7 %, pravomoc státu vybírat daně je časově omezena (musí být lidem pravidelně prodlužována) a mnoho dalšího.

OZBROJENÁ NEUTRALITA A NEČLENSTVÍ V NATO

Švýcaři již po staletí spoléhají jen sami na sebe. Nejsou členy NATO, ale mají brannou povinnost a 3. nejvyšší míru vlastnictví zbraní na světě. V pří­padě potřeby mají k dispozici přes milion vycviče­ných vojáků (my jich máme k dispozici jen 25 000).

Švýcarsko deklaruje ozbrojenou neutralitu: cílem je nebýt nikomu soupeřem a zároveň nedat svou kůži zadarmo. Díky tomu zabránili na svém území hned dvěma světovým válkám. Zároveň se nene­chají armádou vydírat. Na obranu dávají jen 0,7 % HDP (my dáváme 1,2 %). V referendu v roce 2014 odmítli předraženou vojenskou techniku, a tím zrušili záměr vlády nakoupit 22 Gripenů.

VOLNÝ OBCHOD A NEČLENSTVÍ V EU

Svoboda obchodu je nezbytnou součástí
prosperujícího hospodářství. Asi žádný stát nedis­ponuje veškerými zdroji a výrobou. Švýcaři bližší vztahy s EU odmítli 2x v referendu. Volný obchod s EU však mají zajištěn prostřednictvím bilaterál­ních smluv na míru. Za volný obchod platí ročně 130 mil. franků (3,25 mld. korun), ale nedotýká se jich tolik absurdních regulací.

Naše země vstoupila do EU na základě zmanipulo­vaného referenda, kdy vláda dala 200 mil. korun na informační kampaň, která občany informovala pouze o výhodách členství v EU. Nevýhody byly zamlčeny. Ve Švýcarsku by takto neobjektivní refe­rendum zrušil federální soud.

NEUTRALITA A NEZÁVISLOST

Švýcarsko je neutrální od Vídeňského kongresu roku 1815, kde si Švýcaři toto postavení mu­ seli vyjednat. Neutralitu Švýcaři hodnotí jako největší přednost Švýcarska. Neutralita a nezávi­slost však nejsou nepsanou tradicí. Jsou nařízeny přímo ústavou, která vládě a parlamentu dává po­ vinnost je zajišťovat. V Evropě dnes deklaruje neutralitu šest zemí.
V rámci zajišťování nezávislosti se v minulosti Švý­carsko dostalo pod palbu kritiky ze strany mezi­ národního společenství. V rámci ochrany zemědělského sektoru i tak ve Švýcarsku platí pro některé druhy zeleniny, masa a mléčných výrobků dovozní cla vyšší než 100 %.

JUSTICE

Kvalita justice zásadním způsobem ovliv­ňuje celé hospodářství. Zatímco Švýcarsko obsa­zuje ve světovém hodnocení justice horní příčky, ČR dosahuje jen „šedého“ průměru. S polovičním množstvím soudců na 1 000 obyvatel je švýcarská justice efektivnější než ta naše.

Švýcarsko nemá ústavní soud, soudci jsou voleni buď kantonálním parlamentem nebo přímo lidem na období čtyř až šesti let a musí se zodpovídat za výsledky své práce ve volbách (u nás jsou soudci jmenováni prezidentem na časově neomezené období), vykonávat činnost mohou do věku 68 let (u nás do 70 let), nejvyšší státní zástupce je volen celým parlamentem na funkční období čtyř let
(u nás je jmenován vládou na dobu časově neurči­ tou) a mnoho dalšího.

STABILNÍ MĚNA, MINIMÁLNÍ INFLACE A ZLATÉ REZERVY

Švýcarský frank byl poslední měnou na světě, která přestala být kryta zlatem (do roku 1999, min. ze 40 % hodnoty) a zřejmě bude i první měnou, která opět kryta zlatem bude. Tyto inici­ativy již probíhají.

Dle švýcarské ústavy je cílem národní banky mě­ nová politika sloužící obecným zájmům země a 2⁄3 jejího zisku jsou přidělovány kantonům. Dle naší ústavy je hlavním cílem cenová stabilita. Inflace u nás je však oproti Švýcarsku dlouhodobě čtyřná­sobná. Hodnota franku oproti americkému dolaru vzrostla za posledních 50 let o 300 %. Ačkoli je Švýcarsko rozlohou až 132. na světě, má 7. nej­ větší zásoby zlata, 1 040 tun (ČR 9,5 tuny).

IMIGRACE POD ABSOLUTNÍ KONTROLOU STÁTU

Zatímco 6,5 milionů Švýcarů dnes umožňuje v je­ jich zemi žít 2 milionům cizinců, do imigrace si ne­ nechají mluvit. Švýcarská ústava stanovuje, že nesmí být přijaty žádné mezinárodní smlouvy, které by jejich rozhodování o imigraci omezovaly.

Švýcaři se nebojí jít proti proudu, dbají na pre­venci a problematické menšiny drží pod kontro­lou. I přes kritiku mezinárodního společenství zakázali ve své zemi výstavbu minaretů a nošení burek. V afrických médiích platí protiimigrační kampaně „Nejezděte do Švýcarska“. 70 % cizinců páchajících kriminalitu deportují. Do roku 1992 švýcarské ženy dokonce ztrácely občanství, pokud si vzaly cizince.

Jak to chceme udělat

Za největší problém naší země v současnosti, vidíme nefunkční zákon č.1, Ústavu! Ta by dle našeho názoru, měla po vzoru Švýcarska, jasně upravovat systém a zřízení této země, povinnosti námi volených zaměstnanců (politiků) při její správě a práva vlastníků, tedy občanů této země. Pouze poté, se můžeme posunout dál.

Poslanecká sněmovna

Proto, aby se mohlo něco pohnout, musíme získat dostatečný mandát, alespoň pro vstup do poslanecké sněmovny. Věříme, že s vaší pomocí jej dostaneme.

Změna zákona č. 1 Ústavy

Následně započneme práce na přípravě nového zákona č. 1. Vyzveme občany a odborníky k diskuzi nad jeho zněním. Společně si jej v referendu odhlasujeme.

Práce v mezidobí

Připrava zákona č. 1 neproběhne přes noc. V mezidobí proto budeme řídit stát ve smyslu odborných, expertních skupin, s přihlédnutím ke švýcarskému modelu.

Zákon č.1 schválen občany

Po úspěšném potvrezní ústavy (odhlasování) všemi občany v referendu, přechází naše země do nového věku. Stát v rukou občanů.

Pojďte do toho s námi!

Vytiskněte si a šiřte naše letáky a brožury

Času není na zbyt, nyní je nutné co nejrychleji jednat. Začínáme a naše zdroje jsou omezené, prosím, pomozte nám.

Podpořte nás finanční částkou

I malá částka nám v současnosti pomůže k šíření našich myšlenek. Pokud s námi souhlasíte, ale nemáte čas, podpořte nás. 

Vyzkoušejte si referendum na naší platformě msrk.cz

Vytvořili jsme pro vás diskuzní platformu, kde až do 3.10.2021 hlasujeme o nejpalčivějších tématech současnosti, připojte se.

Podívejte se na naše kandidáty

V letošních volbách jsme zaplnili kandidátky všech krajů. Nejsme sami a stále se hlásí noví. Že by to přeci jen chtělo nějakou změnu?

Nastudujte si další detaily o Švýcarsku

Pokud vám stále chybí informace, diskutujte s námi na msrk.cz nebo se podívejte na náš blog. Důvodů pro švýcarsky model máme spousty.

Prohlédněte si švýcarskou ústavu

Pro Vaši inspiraci a snadnější pochopení výhod švýcarského modelu jsme pro vás přeložili celý zákon č.1 švýcarské federace.

Podpořte nás finančně

Jakkoliv velká částka na podporu šíření a prosazování našich myšlenek je pro nás výraznou pomocí. Děkujeme!

Transparentní účet pro přijímání darů a státních příspěvků (zvláštní účet)*:

2401969612/2010