Český stát v rukou občanů…

 

Český stát v rukou občanů

Je to naše země ROZHODUJME o ní

To, jaký máte názor, Švýcarská demokracie plně respektuje. 

Důležité ale je, máte-li na základě svého názoru možnost věci měnit.

My věříme tomu, že byste takovou možnost mít měli. 

Poučme se od těch, kteří svou zemi opravdu vlastní a společně o ní rozhodují ku prospěchu všech.

 

Rozhodujte jako Švýcaři

O ústavě...

Ve Švýcarsku občané schvalují a mění ústavu dle potřeby, politici dle těchto pravidel musí jednat a jsou lidu odpovědní.

O uspořádání...

Federální, švýcarská vláda je limitovaná. Nerozhoduje nic, co by nemohli rozhodnout menší celky na nižší úrovni.

O neutralitě...

Neutralitu Švýcaři hodnotí jako největší přednost Švýcarska. Neutralita a nezávislost jsou stanoveny přímo ústavou.

O armádě...

Švýcaři spoléhají jen sami na sebe. Nejsou členy NATO, ale mají vojenský výcvik a 3. nejvyšší míru vlastnictví zbraní na světě.

O justici...

Švýcarsko nemá ústavní soud, soudci jsou voleni buď kantonálním parlamentem nebo přímo lidmi a musí se zodpovídat za své výsledky.

O vztahu s EU...

Švýcarsko si jasně stanovuje s kým chce spolupracovat a jak. S ostatními zeměmi uzavírá desítky bilaterálních smluv.

O imigraci...

Švýcarská ústava stanovuje, že nesmí být přijaty žádné mezinárodní smlouvy, které by jejich rozhodování o migraci omezovaly.

O politicích a zákonech

Pokud Švýcaři nesouhlasí se zákony schválenými parlamentem, mají právo vyvolat referendum na jejich zrušení. Politici se zodpovídají lidem.

Postavme se za to co je naše...

Naše země je nyní téměř absolutně řízena lidmi, které si volíme 1x za 4 roky. Spoléháme na jejich charakter a dobré úmysly.

My vám nabízíme změnu pravidel, dialog a spolurozhodování o zemi, ve které žijete. Náš program je ve vás!

Je to naše země ROZHODUJME o ní

My se postaráme o to, aby to šlo…

To, jaký máte názor, Švýcarská demokracie plně respektuje. 

Důležité ale je, máte-li na základě svého názoru možnost věci měnit.

My věříme tomu, že byste takovou možnost mít měli. 

Poučme se od těch, kteří svou zemi opravdu vlastní a společně o ní rozhodují ku prospěchu všech.

 

O ústavě...

Ve Švýcarsku občané schvalují a mění ústavu dle potřeby, politici dle těchto pravidel musí jednat a jsou lidu odpovědní.

O uspořádání...

Federální, švýcarská vláda je limitovaná. Nerozhoduje nic, co by nemohli rozhodnout menší celky na nižší úrovni.

O neutralitě...

Neutralitu Švýcaři hodnotí jako největší přednost Švýcarska. Neutralita a nezávislost jsou stanoveny přímo ústavou.

O armádě...

Švýcaři spoléhají jen sami na sebe. Nejsou členy NATO, ale mají vojenský výcvik a 3. nejvyšší míru vlastnictví zbraní na světě.

O justici...

Švýcarsko nemá ústavní soud, soudci jsou voleni buď kantonálním parlamentem nebo přímo lidmi a musí se zodpovídat za své výsledky.

O vztahu s EU...

Švýcarsko si jasně stanovuje s kým chce spolupracovat a jak. S ostatními zeměmi uzavírá desítky bilaterálních smluv.

O imigraci...

Švýcarská ústava stanovuje, že nesmí být přijaty žádné mezinárodní smlouvy, které by jejich rozhodování o migraci omezovaly.

O politicích a zákonech

Pokud Švýcaři nesouhlasí se zákony schválenými parlamentem mají právo vyvolat referendum na jejich zrušení. Politici se zodpovídají lidem.

Postavme se za to co je naše...

Naše země je nyní téměř absolutně řízena lidmi, které si volíme 1x za 4 roky. Spoléháme na jejich charakter a dobré úmysly.

My vám nabízíme změnu pravidel, dialog a spolurozhodování o zemi, ve které žijete. To je náš program!

Info lístek

Věděli jste, jak je možné že se Švýcar rozhodne vždy správně?

Ještě než proběhne jakékoliv referendum, zákon státu nařizuje, aby svým občanům dodal dostatek objektivních informací z obou stran. 

Pokud se prokáže, že tyto informace byly záměrně zmanipulovány či byly pouze jednostranné (pouze klady či zápory), referendum je zrušeno a opakuje se znovu!

MUDr. Soňa Peková, Ph.D.

Středočeký kraj

Lékařka, nositelka doktorátu v oblasti molekulární biologie, genetiky a virologie. Autorka 38 vědeckých publikací z oboru molekulární genetika a mikrobiologie. Jednatelka soukromé diagnostické laboratoře zaměřené na molekulární mikrobiologii a genetiku.

 1. MUDr. Soňa Peková, Ph.D.
 2. Mgr. et Mgr. Ing. Jarmila Stašová
 3. JUDr. Rostislav Žák
 4. Ing. Vít Tuček CSc.
 5. PharmDr. Marcela Freiová
 6. Ing. Zdeňka Pavlická

 

Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová

Hlavní město Praha

Absolventka Univerzity Komenského v Bratislavě (obor farmacie) a Vysoké školy ekonomické v Praze (fakulta podnikového hospodářství) s praxí na Ministerstvu zdravotnictví, kde řídila proces oceňování a úhrad léčiv. Jednatelka soukromé společnosti zaměřené na dokumentaci a administrativu léčiv, zdravotnických prostředků a doplňků stravy, 1. místopředsedkyně hnutí Švýcarská demokracie.

 1. Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová
 2. Ing. Tomáš Nekvapil
 3. Ing. Martin Vozňák
 4. Ing. Bohumil Vejtasa
 5. Mgr. Taťáňa Ságlová
 6. BcA. Kristýna Freiová
 7. MVDr. Ivan Hlavizna

Ing. Tomáš Raždík

Moravskoslezský kraj

Stavební inženýr, zastupitel města Ostravy, předseda hnutí Švýcarská demokracie.

„Ústavu, dokument, jehož jedním z hlavních poslání je limitovat moc politiků, si u nás politici napsali a schválili sami. Zde leží první a největší zdroj politických problémů v naší zemi. To je potřeba změnit. Jedním z nejzákladnějších principů švýcarského státu je, že ústavu a její změny schvalují občané v referendu. Politici si nemohou sami stanovovat vlastní pravidla. Proto například náš stát doposud nehospodaří s vyrovnaným rozpočtem, jakkoli je takové hospodaření logické.“

 1. Ing. Tomáš Raždík
 2. Ing. Valéria Valsamisová
 3. PhDr. Antonín Barcuch
 4. MUDr. Eva Chylová
 5. Mgr. Klára Hinterreiter
 6. Ing. Jan Koutný
 7. Mgr. Marta Vítková
 8. Zdeněk Moša
 9. Gina Horylová

Ing. Peter Kvanďúch

Jihomoravský kraj

IT inženýr s 25ti lety zkušeností ve světelné technice, zaměstnanec ve společnosti se zaměřením na výrobu svítidel.

„Politická situace v naší zemi je dlouhodobě neuspokojivá. Řešení již nelze dále hledat ve změně politického směru. Řešení leží ve změně politického řádu. Je potřeba celkově změnit uspořádání a fungování státu, je potřeba příjmout novou ústavu. Švýcarsko se od nás odlišuje dlouhou řadou politických principů, které jsou však u nás důsledně ignorovány. To je potřeba změnit. Politické strany ve Švýcarsku například nejsou financovány ze státního rozpočtu.“

 1. Ing. Peter Kvanďúch
 2. Vojtěch Fila
 3. Ing. Jana Vařečková
 4. Lada Střeštíková
 5. Robin Rajsigl
 6. Pavel Jedovnický

Josef Voborník

Ústecký kraj

Elektromechanik, fitness trenér a výživový poradce.

„S pouhými sedmi ministerstvy je Švýcarsko ve všech ohledech lépe spravovaná země než ta naše se 14ti ministerstvy. Státu jsou přiděleny jen ty záležitosti, které jdou napříč státem nebo vyžadují jednotnou regulaci – měna, obrana, dálnice, železnice, energetické sítě, imigrace. Ostatní jako je kultura, školství a zdravotnictví zůstává v největší míře lokální záležitostí. Švýcarsko tak například nemá ministerstvo zdravotnictví, ale má celkem 26 lokálních ministrů zdravotnictví, kteří jsou voleni přímo občany. Ústavou je dán princip subsidiarity – nic, co může být vykonáno na nižší politické úrovni, nesmí být přenášeno na vyšší politickou úroveň. Demokratické rozhodování je tak blíže lidem a mohou ho více ovlivňovat. Toto uspořádání je potřeba zavést i u nás.“

 1. Josef Voborník
 2. RNDr. Radoslav Štědroň
 3. Stanislav Šarman

Soňa Michálková

Jihočeský kraj

Absolventka střední zdravotnické školy v Brně, fyzioterapeutka.

„Ačkoli se Československo při svém vzniku skládalo de facto ze šesti odlišných jazykových a ekonomických oblastí, bylo zřízeno jako centralizovaný stát. Menšiny neměly dostatečnou možnost sebeurčení a samosprávy a československý stát nebraly za svůj. Stát byl vnitřně nestabilní, což se plně projevilo jak na počátku druhé světové války, tak po roce 1989. Švýcaři se při budování moderního státu vydali přesně opačnou cestou. V roce 1848 zvolili federativní uspořádání státu založené na partnerství a respektu k sebeurčení menšin. Toto uspořádání zajišťující decentralizaci politické moci je základem politické stability Švýcarska. Dnes navíc omezuje neefektivní centrální plánování a korupci. Toto uspořádání bychom měli přijmout i my.“

 1. Soňa Michálková
 2. Mgr. Dagmar Klásková
 3. Růžena Raždíková

Ing. Luděk Šarman

Olomoucký kraj

Výkonný a krizový manažer, konzultant a kouč, absolvent Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Během svého profesního života zastával pozice ve výzkumu a vývoji, ředitele marketingu a prodeje a generálního ředitele HMZ, a.s. /OSRAM Bruntál. Vedl realizační tým, který úspěšně připravil akvizici HMZ a.s. OSRAM GmbH, kde působil jako generální ředitel zodpovědný za relokaci výrob z USA a Německa a vybudování světového centra výroby komponent a vytvoření 1200 pracovních míst. Následně vedl revitalizace 20ti českých a jedné zahraniční společnosti, včetně získání strategických zahraničních partnerů. V období 2006 – 2018 zastupitel města Bruntál, tematický expert mesta Bruntál pro podnikání a zaměstnanost 2014, předseda komise pro strategický rozvoj města v letech 2014-2018. Držitel prestižního ocenění Manažer roku 2003-2004 v odvětví elektrotechnika. 2. místopředseda hnutí Švýcarská demokracie.

 1. Ing. Luděk Šarman
 2. Ing. Petr Šlezar
 3. Bc. Ing. Jaroslav Smékal
 4. Oldřich Jaroš
 5. Mgr. Jiří Navrátil

Mgr. Věra Soldánová

Plzeňský kraj

Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci dlouhodobě žijící ve Švýcarsku, manažerka prodeje.

„Ačkoli dnes Švýcaři umožňují ve své zemi žít dvěma milionům cizinců, kontrolu imigrace drží pevně v rukou. Pohyb pracovních sil s EU mají zajištěn prostřednictvím bilaterálních smluv, avšak přímo ústavou je stanoveno, že na trhu práce musí mít přednost Švýcaři, a že nesmí být přijaty žádné mezinárodní smlouvy, které by Švýcarsko v otázkách imigrace omezovaly. 70% cizinců, kteří spáchají zločin, Švýcaři deportují. Naše země byla naopak žalována ze strany EU za nepřijímání uprchlíků. Nastavení zahraniční politiky a imigračních pravidel po vzoru Švýcarska pomůže i nám stát se stabilní a prosperující zemí.“

 1. Mgr. Věra Soldánová
 2. RNDr. František Stíbal
 3. Ing. Magda Netíková

Jiří Fojtík

Zlínský kraj

Automechanik, technický poradce autorizovaného dealerství, člen hnutí Švýcarská demokracie.

„Ačkoli bylo Švýcarsko oproti Československu populačně méně než třetinové, dokázalo se ubránit v obou světových válkách. Principy, díky kterým se Švýcarsko ubránilo, dodnes ignorujeme. Federativní uspořádání státu s možností vysokého sebeurčení menšin udrželo Švýcarsko pohromadě v době, kdy u nás sudetští Němci vítali Wehrmacht. Deklarace neutrality – záměr nebýt s nikým proti nikomu – zásadně přispěla k obranyschopnosti státu. Stejně jako povinný vojenský výcvik pro muže, kteří pak měli doma připravenou plnou vojenskou výstroj včetně zbraně a munice. Švýcaři narozdíl od nás nespoléhali na spojence, ale pouze na sebe samé. Je potřeba přejít na švýcarský model obrany státu.“

 1. Jiří Fojtík
 2. Šimon Holub
 3. Ing. Lukáš Wludyka
 4. Zdeňka Klásková

Michal Havlíček

Královehradecký kraj

Absolvent vojenské akademie v Bratislavě, projektový manažer a konzultant v oblasti personalistiky a prodeje, člen politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA.

„Budeme usilovat o posílení suverenity státu, ochranu tradiční rodiny, odmítnutí všech konvencí, které nerozlišují legální a nelegální migraci, obnovení a rozšíření českého obranného a bezpečnostního průmyslu, zrušení dotací politickým, promigračním a podobným neziskovým organizacím, kontrolu státu nad strategickými surovinami, dostavbu jaderných elektráren Temelín a Dukovany, rozvoj a zkvalitnění učňovského a středního odborného školství podle požadavků trhu práce, přijetí ústavního zákona o obecném referendu a zamezení agresivním zeleným ideologiím.“

 1. Michal Havlíček
 2. Ing. Jan Piroutek
 3. Ing. Jiří Vebr

Božena Dvořáková

Pardubický kraj

Absolventka střední zahradnické školy, pečovatelka v sociálních službách.

„Naše společnost je zásadně rozdělená postavami prezidentů. Švýcaři tímto problémem netrpí. Prezidenta totiž nemají. Vrcholným výkonným a řídícím orgánem státu je pouze sedmičlenná Vláda. Švýcarský parlament sice volí z členů Vlády prezidenta konfederace (Bundespräsident), nicméně v jazycích, kterými se ve Švýcarsku hovoří, má slovo prezident význam také předseda, a to je také nejbližší popisu jeho funkce. Předsedá Vládě a jeho pozice je popisována výrazem „primus inter pares“ – „první mezi rovnými“. Nemá například, na rozdíl od českého prezidenta, pravomoc rozpustit parlament, není vrchním velitelem ozbrojených sil, nejmenuje soudce, nepodepisuje sám zákony ani nemá pravomoc udělovat amnestie. Je volen na období pouhého jednoho roku, znovuzvolení stejné osoby v následujícím roce je nepřípustné. Tento systém pomůže i nám zajistit politickou stabilitu a sjednotit národ.“

 1. Božena Dvořáková
 2. Ing. Ladislav Kryl
 3. Bc. Markéta Vašatová

Mgr. Jana Svobodová

Kraj Vysočina

Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci, učitelka na základní škole.

„Švýcaři mají špičkově fungující stát, k jehož financování jim stačí DPH ve výši 7,7% a ještě zvládají dlouhodobě splácet státní dluh. My máme naopak z EU nařízeno minimum DPH ve výši 15%. Naši politici si jeho výši pro jistotu nastavili na 21%. Ale ani to jim nestačí a náš státní dluh dlouhodobě roste. Potřebujeme kompletní rekonstrukci státu a daňového systému po vzoru Švýcarska.“

 1. Mgr. Jana Svobodová
 2. Ing. Eva Appeltová
 3. Tomáš Šimko

Bc. Igor Čech

Liberecký kraj

Úředník sociální správy, člen hnutí Švýcarská demokracie.

„Ačkoli se to může zdát neuvěřitelné, Švýcaři nemají ústavní soud. Kdo tedy kontroluje politiky v dodržování ústavy? Ten jediný, kdo by skutečně měl – lid. Ústavnost (stejně jako rozumnost) rozhodnutí parlamentu a Vlády kontroluje lid tím, že tyto rozhodnutí může zrušit v referendu. K tomu je potřeba nasbírat do 100 dnů od jejich zveřejnění 50 000 podpisů. Ústavní soud nás stojí 240 milionů korun ročně a de facto ho vůbec nepotřebujeme. To je potřeba změnit.“

 1. Bc. Igor Čech
 2. Jaromír Klásek
 3. Markéta Vlhová

PharmDr. Ivan Cimprich

Karlovarský kraj

Absolvent farmaceutické fakulty University Karlovy v Hradci Králové, lékárník, ekozemědělec.

„Potravinová soběstačnost by měla být jednou z priorit státu. Je stejnou bezpečnostní pojistkou jako armáda samotná. Potravinová soběstačnost je však neslučitelná s naším členstvím v EU. Levný dovoz a kvóty v rámci jednotného trhu EU naši soběstačnost poškozují. Švýcaři se touto cestou nikdy nevydali. Své vztahy s EU si uspořádali prostřednictvím bilaterálních smluv sobě na míru. Na dovoz některých druhů masa, mléčných výrobků a zeleniny uvalili cla vyšší jak 100%. Až příjde skutečná krize, mohou nás dnešní levné potraviny přijít hodně draho. To je potřeba změnit.“

 1. PharmDr. Ivan Cimprich
 2. Simona Kvanďúchová

MUDr. Soňa Peková, Ph.D.

Středočeký kraj

Lékařka, nositelka doktorátu v oblasti molekulární biologie, genetiky a virologie. Autorka 38 vědeckých publikací z oboru molekulární genetika a mikrobiologie. Jednatelka soukromé diagnostické laboratoře zaměřené na molekulární mikrobiologii a genetiku.

 1. MUDr. Soňa Peková, Ph.D.
 2. Mgr. et Mgr. Ing. Jarmila Stašová
 3. JUDr. Rostislav Žák
 4. Ing. Vít Tuček CSc.
 5. PharmDr. Marcela Freiová
 6. Ing. Zdeňka Pavlická

 

Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová

Hlavní město Praha

Absolventka Univerzity Komenského v Bratislavě (obor farmacie) a Vysoké školy ekonomické v Praze (fakulta podnikového hospodářství) s praxí na Ministerstvu zdravotnictví, kde řídila proces oceňování a úhrad léčiv. Jednatelka soukromé společnosti zaměřené na dokumentaci a administrativu léčiv, zdravotnických prostředků a doplňků stravy, 1. místopředsedkyně hnutí Švýcarská demokracie.

 1. Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová
 2. Ing. Tomáš Nekvapil
 3. Ing. Martin Vozňák
 4. Ing. Bohumil Vejtasa
 5. Mgr. Taťáňa Ságlová
 6. BcA. Kristýna Freiová
 7. MVDr. Ivan Hlavizna

Ing. Tomáš Raždík

Moravskoslezský kraj

Stavební inženýr, zastupitel města Ostravy, předseda hnutí Švýcarská demokracie.

„Ústavu, dokument, jehož jedním z hlavních poslání je limitovat moc politiků, si u nás politici napsali a schválili sami. Zde leží první a největší zdroj politických problémů v naší zemi. To je potřeba změnit. Jedním z nejzákladnějších principů švýcarského státu je, že ústavu a její změny schvalují občané v referendu. Politici si nemohou sami stanovovat vlastní pravidla. Proto například náš stát doposud nehospodaří s vyrovnaným rozpočtem, jakkoli je takové hospodaření logické.“

 1. Ing. Tomáš Raždík
 2. Ing. Valéria Valsamisová
 3. PhDr. Antonín Barcuch
 4. MUDr. Eva Chylová
 5. Mgr. Klára Hinterreiter
 6. Ing. Jan Koutný
 7. Mgr. Marta Vítková
 8. Zdeněk Moša
 9. Gina Horylová

Ing. Peter Kvanďúch

Jihomoravský kraj

IT inženýr s 25ti lety zkušeností ve světelné technice, zaměstnanec ve společnosti se zaměřením na výrobu svítidel.

„Politická situace v naší zemi je dlouhodobě neuspokojivá. Řešení již nelze dále hledat ve změně politického směru. Řešení leží ve změně politického řádu. Je potřeba celkově změnit uspořádání a fungování státu, je potřeba příjmout novou ústavu. Švýcarsko se od nás odlišuje dlouhou řadou politických principů, které jsou však u nás důsledně ignorovány. To je potřeba změnit. Politické strany ve Švýcarsku například nejsou financovány ze státního rozpočtu.“

 1. Ing. Peter Kvanďúch
 2. Vojtěch Fila
 3. Ing. Jana Vařečková
 4. Lada Střeštíková
 5. Robin Rajsigl
 6. Pavel Jedovnický

Josef Voborník

Ústecký kraj

Elektromechanik, fitness trenér a výživový poradce.

„S pouhými sedmi ministerstvy je Švýcarsko ve všech ohledech lépe spravovaná země než ta naše se 14ti ministerstvy. Státu jsou přiděleny jen ty záležitosti, které jdou napříč státem nebo vyžadují jednotnou regulaci – měna, obrana, dálnice, železnice, energetické sítě, imigrace. Ostatní jako je kultura, školství a zdravotnictví zůstává v největší míře lokální záležitostí. Švýcarsko tak například nemá ministerstvo zdravotnictví, ale má celkem 26 lokálních ministrů zdravotnictví, kteří jsou voleni přímo občany. Ústavou je dán princip subsidiarity – nic, co může být vykonáno na nižší politické úrovni, nesmí být přenášeno na vyšší politickou úroveň. Demokratické rozhodování je tak blíže lidem a mohou ho více ovlivňovat. Toto uspořádání je potřeba zavést i u nás.“

 1. Josef Voborník
 2. RNDr. Radoslav Štědroň
 3. Stanislav Šarman

Soňa Michálková

Jihočeský kraj

Absolventka střední zdravotnické školy v Brně, fyzioterapeutka.

„Ačkoli se Československo při svém vzniku skládalo de facto ze šesti odlišných jazykových a ekonomických oblastí, bylo zřízeno jako centralizovaný stát. Menšiny neměly dostatečnou možnost sebeurčení a samosprávy a československý stát nebraly za svůj. Stát byl vnitřně nestabilní, což se plně projevilo jak na počátku druhé světové války, tak po roce 1989. Švýcaři se při budování moderního státu vydali přesně opačnou cestou. V roce 1848 zvolili federativní uspořádání státu založené na partnerství a respektu k sebeurčení menšin. Toto uspořádání zajišťující decentralizaci politické moci je základem politické stability Švýcarska. Dnes navíc omezuje neefektivní centrální plánování a korupci. Toto uspořádání bychom měli přijmout i my.“

 1. Soňa Michálková
 2. Mgr. Dagmar Klásková
 3. Růžena Raždíková

Ing. Luděk Šarman

Olomoucký kraj

Výkonný a krizový manažer, konzultant a kouč, absolvent Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Během svého profesního života zastával pozice ve výzkumu a vývoji, ředitele marketingu a prodeje a generálního ředitele HMZ, a.s. /OSRAM Bruntál. Vedl realizační tým, který úspěšně připravil akvizici HMZ a.s. OSRAM GmbH, kde působil jako generální ředitel zodpovědný za relokaci výrob z USA a Německa a vybudování světového centra výroby komponent a vytvoření 1200 pracovních míst. Následně vedl revitalizace 20ti českých a jedné zahraniční společnosti, včetně získání strategických zahraničních partnerů. V období 2006 – 2018 zastupitel města Bruntál, tematický expert mesta Bruntál pro podnikání a zaměstnanost 2014, předseda komise pro strategický rozvoj města v letech 2014-2018. Držitel prestižního ocenění Manažer roku 2003-2004 v odvětví elektrotechnika. 2. místopředseda hnutí Švýcarská demokracie.

 1. Ing. Luděk Šarman
 2. Ing. Petr Šlezar
 3. Bc. Ing. Jaroslav Smékal
 4. Oldřich Jaroš
 5. Mgr. Jiří Navrátil

Mgr. Věra Soldánová

Plzeňský kraj

Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci dlouhodobě žijící ve Švýcarsku, manažerka prodeje.

„Ačkoli dnes Švýcaři umožňují ve své zemi žít dvěma milionům cizinců, kontrolu imigrace drží pevně v rukou. Pohyb pracovních sil s EU mají zajištěn prostřednictvím bilaterálních smluv, avšak přímo ústavou je stanoveno, že na trhu práce musí mít přednost Švýcaři, a že nesmí být přijaty žádné mezinárodní smlouvy, které by Švýcarsko v otázkách imigrace omezovaly. 70% cizinců, kteří spáchají zločin, Švýcaři deportují. Naše země byla naopak žalována ze strany EU za nepřijímání uprchlíků. Nastavení zahraniční politiky a imigračních pravidel po vzoru Švýcarska pomůže i nám stát se stabilní a prosperující zemí.“

 1. Mgr. Věra Soldánová
 2. RNDr. František Stíbal
 3. Ing. Magda Netíková

Jiří Fojtík

Zlínský kraj

Automechanik, technický poradce autorizovaného dealerství, člen hnutí Švýcarská demokracie.

„Ačkoli bylo Švýcarsko oproti Československu populačně méně než třetinové, dokázalo se ubránit v obou světových válkách. Principy, díky kterým se Švýcarsko ubránilo, dodnes ignorujeme. Federativní uspořádání státu s možností vysokého sebeurčení menšin udrželo Švýcarsko pohromadě v době, kdy u nás sudetští Němci vítali Wehrmacht. Deklarace neutrality – záměr nebýt s nikým proti nikomu – zásadně přispěla k obranyschopnosti státu. Stejně jako povinný vojenský výcvik pro muže, kteří pak měli doma připravenou plnou vojenskou výstroj včetně zbraně a munice. Švýcaři narozdíl od nás nespoléhali na spojence, ale pouze na sebe samé. Je potřeba přejít na švýcarský model obrany státu.“

 1. Jiří Fojtík
 2. Šimon Holub
 3. Ing. Lukáš Wludyka
 4. Zdeňka Klásková

Michal Havlíček

Královehradecký kraj

Absolvent vojenské akademie v Bratislavě, projektový manažer a konzultant v oblasti personalistiky a prodeje, člen politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA.

„Budeme usilovat o posílení suverenity státu, ochranu tradiční rodiny, odmítnutí všech konvencí, které nerozlišují legální a nelegální migraci, obnovení a rozšíření českého obranného a bezpečnostního průmyslu, zrušení dotací politickým, promigračním a podobným neziskovým organizacím, kontrolu státu nad strategickými surovinami, dostavbu jaderných elektráren Temelín a Dukovany, rozvoj a zkvalitnění učňovského a středního odborného školství podle požadavků trhu práce, přijetí ústavního zákona o obecném referendu a zamezení agresivním zeleným ideologiím.“

 1. Michal Havlíček
 2. Ing. Jan Piroutek
 3. Ing. Jiří Vebr

Božena Dvořáková

Pardubický kraj

Absolventka střední zahradnické školy, pečovatelka v sociálních službách.

„Naše společnost je zásadně rozdělená postavami prezidentů. Švýcaři tímto problémem netrpí. Prezidenta totiž nemají. Vrcholným výkonným a řídícím orgánem státu je pouze sedmičlenná Vláda. Švýcarský parlament sice volí z členů Vlády prezidenta konfederace (Bundespräsident), nicméně v jazycích, kterými se ve Švýcarsku hovoří, má slovo prezident význam také předseda, a to je také nejbližší popisu jeho funkce. Předsedá Vládě a jeho pozice je popisována výrazem „primus inter pares“ – „první mezi rovnými“. Nemá například, na rozdíl od českého prezidenta, pravomoc rozpustit parlament, není vrchním velitelem ozbrojených sil, nejmenuje soudce, nepodepisuje sám zákony ani nemá pravomoc udělovat amnestie. Je volen na období pouhého jednoho roku, znovuzvolení stejné osoby v následujícím roce je nepřípustné. Tento systém pomůže i nám zajistit politickou stabilitu a sjednotit národ.“

 1. Božena Dvořáková
 2. Ing. Ladislav Kryl
 3. Bc. Markéta Vašatová

Mgr. Jana Svobodová

Kraj Vysočina

Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci, učitelka na základní škole.

„Švýcaři mají špičkově fungující stát, k jehož financování jim stačí DPH ve výši 7,7% a ještě zvládají dlouhodobě splácet státní dluh. My máme naopak z EU nařízeno minimum DPH ve výši 15%. Naši politici si jeho výši pro jistotu nastavili na 21%. Ale ani to jim nestačí a náš státní dluh dlouhodobě roste. Potřebujeme kompletní rekonstrukci státu a daňového systému po vzoru Švýcarska.“

 1. Mgr. Jana Svobodová
 2. Ing. Eva Appeltová
 3. Tomáš Šimko

Bc. Igor Čech

Liberecký kraj

Úředník sociální správy, člen hnutí Švýcarská demokracie.

„Ačkoli se to může zdát neuvěřitelné, Švýcaři nemají ústavní soud. Kdo tedy kontroluje politiky v dodržování ústavy? Ten jediný, kdo by skutečně měl – lid. Ústavnost (stejně jako rozumnost) rozhodnutí parlamentu a Vlády kontroluje lid tím, že tyto rozhodnutí může zrušit v referendu. K tomu je potřeba nasbírat do 100 dnů od jejich zveřejnění 50 000 podpisů. Ústavní soud nás stojí 240 milionů korun ročně a de facto ho vůbec nepotřebujeme. To je potřeba změnit.“

 1. Bc. Igor Čech
 2. Jaromír Klásek
 3. Markéta Vlhová

PharmDr. Ivan Cimprich

Karlovarský kraj

Absolvent farmaceutické fakulty University Karlovy v Hradci Králové, lékárník, ekozemědělec.

„Potravinová soběstačnost by měla být jednou z priorit státu. Je stejnou bezpečnostní pojistkou jako armáda samotná. Potravinová soběstačnost je však neslučitelná s naším členstvím v EU. Levný dovoz a kvóty v rámci jednotného trhu EU naši soběstačnost poškozují. Švýcaři se touto cestou nikdy nevydali. Své vztahy s EU si uspořádali prostřednictvím bilaterálních smluv sobě na míru. Na dovoz některých druhů masa, mléčných výrobků a zeleniny uvalili cla vyšší jak 100%. Až příjde skutečná krize, mohou nás dnešní levné potraviny přijít hodně draho. To je potřeba změnit.“

 1. PharmDr. Ivan Cimprich
 2. Simona Kvanďúchová

Inspirace švýcarskou demokracií

Vaše dotazy

Máte na nás dotaz, položte nám jej prostřednictvím následujících kanálů, my jej zveřejníme zde.

Chcete zkopírovat všechno?

Nikoliv, naší snahou je vyvolat veřejný dialog o změně stávajícího systému, ku prospěchu nás všech. To, zda se nakonec rozhodneme přijmout podobná řešení jako Švýcaři, je na rozhodnutí nás všech.

Myslíte, že jsou Češi připraveni na švýcarskou demokracii?

Ano, našim občanům a jejich inteligenci naprosto důvěřujeme. Navíc, každý Švýcar se rozhoduje vždy správně, má totiž ze zákona vždy dostatek informací.

Jaký je váš program?

Naším programem jste vy a vaše názory na aktuálně palčivá témata. My (nebo vy) poukazujeme na problém a navrhujeme řešení (inspirované např. Švýcarskem), všichni společně, jako občané této země, následně rozhodujeme. 

Neznám vás, jste nová strana, slibujete jako ostatní..

Ano, jsme noví, plní síly a patříme mezi ty, kteří stále věří v pozitivní změnu. Neslibujeme, k prosazení nástrojů švýcarské demokracie se zavazujeme.

S kým chcete spolupracovat?

S Vámi! A s kýmkoliv, kdo bude nakloněn společenskému dialogu s cílem najít a prosadit nové, funkční mechanismy občanské demokracie.

Co si myslíte o elektromobilitě?

Náš postoj k elektrikou poháněným automobilům je jednoznačně negativní. Nicméně, na našem názoru až tak nezáleží, rozhodnout, zda se na této elektrifikaci bude podílet i naše země, se musíme my všichni dohromady.

Vaše dotazy

Máte na nás dotaz, položte nám jej prostřednictvím následujících kanálů, my jej zveřejníme zde.

Chcete zkopírovat všechno?

Nikoliv, naší snahou je vyvolat veřejný dialog o změně stávajícího systému, ku prospěchu nás všech. To, zda se nakonec rozhodneme přijmout podobná řešení jako Švýcaři, je na rozhodnutí nás všech.

Jaký je váš program?

Naším programem jste vy a vaše názory na aktuálně palčivá témata. My (nebo vy) poukazujeme na problém a navrhujeme řešení (inspirované např. Švýcarskem), všichni společně, jako občané této země, následně rozhodujeme. 

S kým chcete spolupracovat?

S Vámi! A s kýmkoliv, kdo bude nakloněn společenskému dialogu s cílem najít a prosadit nové, funkční mechanismy občanské demokracie.

Myslíte, že jsou Češi připraveni na švýcarskou demokracii?

Ano, našim občanům a jejich inteligenci naprosto důvěřujeme. Navíc, každý Švýcar se rozhoduje vždy správně, má totiž ze zákona vždy dostatek informací.

Neznám vás, jste nová strana, slibujete jako ostatní..

Ano, jsme noví, plní síly a patříme mezi ty, kteří stále věří v pozitivní změnu. Neslibujeme, k prosazení nástrojů švýcarské demokracie se zavazujeme.

Co si myslíte o elektromobilitě?

Náš postoj k elektrikou poháněným automobilům je jednoznačně negativní. Nicméně, na našem názoru až tak nezáleží, rozhodnout, zda se na této elektrifikaci bude podílet i naše země, se musíme my všichni dohromady.

Přečtěte si švýcarskou ústavu

Pro vaši inspiraci jsme pro vás nechali přeložit švýcarskou ústavu. Věříme že i vás překvapí její jednoduchost a funkčnost.

Chtěli byste se zapojit?

Pak sdílejte své názory o občanské demokracii s ostatními.